Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Download het VFR 

Format Verenigingsfokreglement
naam van de rasvereniging: Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter
voor het ras: Engelse Setter


Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

• De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.

• De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.

• Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.

• Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.

• Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.

• De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

• De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.

• Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras ENGELSE SETTER, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 14 april 2012. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de ENGELSE SETTER, woonachtig in Nederland.
1.2.1. Leden-fokkers buiten Nederland houden recht op pupinformatie, incl. vermelding op de verenigings-website, indien men zich onderwerpt aan dit Fokreglement.
3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfok- reglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is 1 maal toegestaan.
2.2.1. indien zich geen problemen hebben voorgedaan betreffende gezondheid pups en/of moederhond.
2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 13 maanden zijn.
4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 5 geslaagde dekkingen verrichten gedurende zijn leven en bij bewezen goede vererving kan het aantal dekkingen worden verruimd; ter beoordeling en besluitvorming van het bestuur ( zie ook par. 9.3. ).
Als geslaagde dekking geldt een dekking, waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen
* FCI HD-normering: A, B of C.
* Een score van max. 15 ( zo goed mogelijk verdeeld over beide heupen, zie onderstaande tabel ) bij reuen, afkomstig uit en/of gescreend in Groot-Brittannië.
* Amerikaanse uitslag “EXCELLENT” of “GOOD” , wanneer het een geïmporteerde reu betreft.
Tabel: UK BVA/KC
A1=0 A2= 1-3 B1= 4-6 B2= 7-8
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 3e nest is geboren.
3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
3.6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.
3.7. Met een teef mag niet meer worden gefokt, nadat zij twee maal een keizersnede heeft ondergaan.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.1.1. Gezondheidsonderzoek pups: fokker verplicht zich, alle pups een BAER-test te laten ondergaan vóór afgifte; de koper zal hiervan een officieel attest moeten ontvangen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de (1e) dekking worden onderzocht op:
> Doofheid
> Heupdysplasie
4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt ( bij het gebruik van buitenlandse dekreuen – zie eveneens par. 2.6.b.* ):
> Eén- of tweezijdig doof
> Combinaties HD C x HD C
> Ouderdieren met HD D en/of HD E
4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten ( volgens de rasstandaard ) mag niet worden gefokt:
> Onder- en boven-voorbijters.
> Maximaal ontbreken van 4 molaren en/of premolaren per ouderdier.
> Gewenst is een compleet scharend gebit .

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie onder 2 verschillende keurmeesters en daar minimaal 1x de kwalificatie Uitmuntend en 1x de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie hebben behaald.
7.1.1. of: een kwalificatie tijdens een (inter)nationale kampioenschaps- veldwedstrijd (Grande) Quête à la Française in een door de FCI erkend land en afgegeven door een door de FC I erkende instantie in dat land, evenals de kwalificatie Goed op een CAC en/of CACIB-expositie.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 9 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
8.3. De fokker: verkoopt alleen honden aan kopers, van wie men kan aannemen, dat de hond bij hen in alle opzichten een goed tehuis zal vinden. Hij informeert over verzorging en opvoeding van honden, helpt de koper bij ontstane problemen en geeft alle medewerking, indien van een noodzakelijke herplaatsing van de verkochte honden sprake zal (moeten) zijn.
8.4. De fokker: overhandigt bij verkoop de officiële resultaten van de BAER-test.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 juni 2014, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter (VES) op 14 april 2012

December 2020
Een verplichte aanpassingen is ingegaan per 1 december 2020. Deze wijziging heeft plaatsgevonden in het Kynologisch reglement, (het Basisreglement Welzijn en Gezondheid) volgens besluit van de Raad van beheer:
Artikel 2.1 is aangevuld met “haar halfbroer” volgens Artikel VIII.2 van het K.R.

 

 De voorzitter,     De secretaris, 
 W.A. Kramer           E. Luitjes